kluczowegowyrok | e-blogi.pl
kluczowegowyrok
Wytoczenie powództwa po upływie kilkunastu 2018-04-22

 


ranking prawników
Uznał wprawdzie, że trafnie podniósł apelujący, że regulacja ustawowa (art. 698 KC) oraz umowna (§ 6 ust. 3) to dwie odrębne rodzajowo i funkcjonalnie konstrukcje, niemniej nie do zaaprobowania jest pogląd, że regulacja umowna w okolicznościach sprawy nie wyłączyła regulacji ustawowej. Podkreślił, że oczywistym jest, że dopuszczalność rozwiązania umowy dzierżawy w trybie określonym w art. 698 KC nie wymaga zastrzeżenia umownego. Stosownie do dyspozycji art. 3531 KC strony zawierając umowę mogły ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

opinie o dobrych prawnikach
Jak wskazują komentatorzy (M. Pyziak -Szafnicka Komentarz do art. 5 KC) istota problemu nie polega jednak na tym, w jakim postępowaniu art. 5 KC zostaje powołany, lecz na tym, o jaki typ stosunków prawnych chodzi. W wyroku z dnia 22 września 1983 r., sygn. akt SA/Wr 367/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 75. NSA wskazał, że choć art. 5 KC wytycza granice, w jakich osoba uprawniona może czynić użytek z przysługującego jej prawa, to - ze względu na swą przynależność do systemu prawa cywilnego - "klauzula zgodności z zasadami współżycia społecznego nie może być stosowana w ocenie uprawnień lub obowiązków powstających w obszarze normowanym przepisami prawa administracyjnego bądź finansowego, w którym nie występuje jej odpowiednik". ranking najlepszych adwokatow strona

Podniesione natomiast przez skarżącą w uzasadnieniu skargi kasacyjnej kwestie dotyczące "niesprawiedliwych" zasad ustalania składki zdrowotnej od przychodu, obowiązku "podwójnego" jej uiszczania, terminu przedawnienia oraz obawy skarżącej co do możliwości spłaty powstałego zadłużenia pozostają poza przedmiotem postępowania podlegającego kontroli sądowodaminstracynej, które dotyczyło ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie zaś wymiaru czy też pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym kwestie te nie mogą stanowić uzasadnienia zarzutów skargi kasacyjnej. szukam dobrego adwokata


 


Cywilnoprawny charakter terminu do zgłoszenia 2018-04-22

 


opinie o adwokatach i radcach prawnych
Z tych wszystkich względów, biorąc za podstawę art. 386 § 1 KPC, Sąd Odwoławczy orzekł jak w sentencji, rozstrzygając przy tym o kosztach postępowania apelacyjnego w oparciu o przepisy art. 100 w zw. z art. 108 § 1 KPC na wyżej wspomnianej zasadzie jak w przypadku kosztów postępowania przed Sądem I instancji, przy uwzględnieniu w tym wypadku § 13 ust. 1 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. To samo dotyczy przyznania wynagrodzenia dla pełnomocnika z urzędu powódki w postępowaniu apelacyjnym (tu także § 19 i § 20 rozporządzenia Min. Spraw).

kancelarie adwokackie opinie
Naruszenie warunków umowy kredytu nie zawsze będzie uzasadniać jej wypowiedzenie. W sytuacji, gdy przeterminowana należność jest niewielka w stosunku do udzielonego kredytu, bank powinien podjąć działania zmierzające do zweryfikowania sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy pod kątem możliwości spłaty kredytu; uprawnienia w tym zakresie przewiduje art. 74 PrBank. W razie stwierdzenia, że przyczyną naruszenia warunków umowy kredytu jest utrata przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, jej wypowiedzenie nie może być uznane za nadużycie prawa podmiotowego (zob. powołany wyżej wyrok Sądu Najwyższego w sprawie IV CR 195/87). W okolicznościach sprawy niniejszej powódka - jak już wskazano - przed wypowiedzeniem kredytu nie podjęła próby ustalenia sytuacji finansowej pozwanego. ranking najlepszych adwokatow

Sąd Okręgowy nie podzielił także stanowiska powódki, że zarzut przedawnienia roszczenia w przedmiotowej sprawie należało uznać za sprzeczny z art. 5 KC. Przede wszystkim powódka nie wykazała, dlaczego w niniejszej sprawie zarzut ten należałoby rozpatrywać w kontekście tego przepisu i jakie zasady współżycia społecznego narusza. W pierwszej kolejności podniósł sąd, że powództwo w niniejszej sprawie dotyczy zadośćuczynienia i nie ma na celu odwrócenia negatywnych skutków nieistniejącej zgodnie z twierdzeniami powódki umowy w formie aktu notarialnego. Sąd Okręgowy w okolicznościach sprawy nie znalazł szczególnych okoliczności, które uzasadniałyby uznanie zarzutu przedawnienia za niezgodny z ogólną zasadą wyrażoną w art. 5 KC. kancelarie adwokackie


 


Oddalenie powództwa windykacyjnego ze 2018-04-21

Sąd drugiej instancji zgodnie z treścią art. 39820 KPC jest związany wykładnią Sądu Najwyższego. W orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie wykładni prawa powinno być rozumiane wąsko, jako ustalenie znaczenia przepisów prawa (zob. wyrok SN z dnia 23 października 2002 r., sygn. akt II CKN 860/00). Związanie wykładnią Sądu Najwyższego oznacza, że sąd, któremu sprawa została przekazana, nie może przepisów prawa (materialnego i procesowego) interpretować odmiennie, niż to wynika z uzasadnienia orzeczenia zapadłego przed Sądem Najwyższym. Tylko w razie zmiany stanu prawnego, bądź zmiany stanu faktycznego, wreszcie w razie uchwalenia przez Sąd Najwyższy odmiennej zasady prawnej odnoszącej się do poprzednio wyjaśnionego przepisu prawnego nie będzie związany tą wykładnią (zob. wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., sygn. akt I PKN 226/98, OSNP rok 1999, nr 15, poz. 486 i wyrok SN z dnia 17 października 2011 r., sygn. akt I UK 234/11). spis dobrych prawników


 


 


 


ranking najlepszych adwokatow


 


 


D. D. przez całe życie zawodowe pracowała w MPK, w ostatnich latach zatrudnienia w dziale biletowym. Znała zasady rozliczenia i w związku z tym wydawało jej się niemożliwe, aby miały miejsce tak znaczne niedobory. D. D. wiedziała, że M. N. pracowała w powodowej spółce od kilku lat i uważała, że gdyby doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, to ujawniłyby się one. M. N. zadzwoniła do pozwanej z informacją, że dokumenty powinny być podpisane przed nowym rokiem, a kuzynka M. N., która miała je podpisać, musiała wyjechać. M. N. sugerowała, że w razie braku podpisu, może stracić pracę. Pozwana nie wiedziała, jakie są zasady rozliczania ajentów MPK i że są stosowane weksle. Gdy D. D. odchodziła na emeryturę punkty ajencyjne dopiero zaczęły się tworzyć.opinie o łódzkich adwokatach


 


Bezspornym było, że od początku 2011 r. między stronami toczyły się rozmowy co do podziału majątku wspólnego. Powód był zainteresowany spłatą do grudnia 2011 r. a pozwana do marca 2012 r. Ostatecznie strony zawarły umowę o treści jak w akcie notarialnym. Z ostrożności pozwanej, gdyby pozwana nie dostała zaliczki, strony zredagowały na wniosek pozwanej sporny akapit w formie w jakiej go zapisano. Powód godził się na przesunięcie terminu gdyby pozwana wystąpiwszy o zaliczkę do (...) i jej nie otrzymała.Służba więzienna ma obowiązek zachowania ładu i porządku w jednostkach. W tym celu w każdym czasie może być przeprowadzona kontrola cel mieszkalnych i osadzonych. Cele kontrolowane są w momencie, kiedy osadzeni w nich nie przebywają. Osadzonego przeszukuje się w chwili, gdy miał kontakt ze światem zewnętrznym - po powrocie z widzenia czy z przepustki. Kontroli podlega ogólnie całe ciało osadzonego. Jeśli funkcjonariusz ma podejrzenie, że osadzony może przenosić coś, np. z celi do celi, również można zlecić przeszukanie. Wszystkie kontrole cel są odnotowywane w książce oddziałowego. Jeżeli funkcjonariusz poweźmie informację, że w celi może się znajdować przedmiot niedozwolony, ma prawo kontrolować cele kilka razy dziennie. Nie zdarzały się sytuacje, żeby cela była kontrolowana więcej niż 2 razy dziennie.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]