Oddalenie powództwa windykacyjnego ze | kluczowegowyrok | e-blogi.pl
kluczowegowyrok
Oddalenie powództwa windykacyjnego ze 2018-04-21

Sąd drugiej instancji zgodnie z treścią art. 39820 KPC jest związany wykładnią Sądu Najwyższego. W orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie wykładni prawa powinno być rozumiane wąsko, jako ustalenie znaczenia przepisów prawa (zob. wyrok SN z dnia 23 października 2002 r., sygn. akt II CKN 860/00). Związanie wykładnią Sądu Najwyższego oznacza, że sąd, któremu sprawa została przekazana, nie może przepisów prawa (materialnego i procesowego) interpretować odmiennie, niż to wynika z uzasadnienia orzeczenia zapadłego przed Sądem Najwyższym. Tylko w razie zmiany stanu prawnego, bądź zmiany stanu faktycznego, wreszcie w razie uchwalenia przez Sąd Najwyższy odmiennej zasady prawnej odnoszącej się do poprzednio wyjaśnionego przepisu prawnego nie będzie związany tą wykładnią (zob. wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., sygn. akt I PKN 226/98, OSNP rok 1999, nr 15, poz. 486 i wyrok SN z dnia 17 października 2011 r., sygn. akt I UK 234/11). spis dobrych prawników


 


 


 


ranking najlepszych adwokatow


 


 


D. D. przez całe życie zawodowe pracowała w MPK, w ostatnich latach zatrudnienia w dziale biletowym. Znała zasady rozliczenia i w związku z tym wydawało jej się niemożliwe, aby miały miejsce tak znaczne niedobory. D. D. wiedziała, że M. N. pracowała w powodowej spółce od kilku lat i uważała, że gdyby doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, to ujawniłyby się one. M. N. zadzwoniła do pozwanej z informacją, że dokumenty powinny być podpisane przed nowym rokiem, a kuzynka M. N., która miała je podpisać, musiała wyjechać. M. N. sugerowała, że w razie braku podpisu, może stracić pracę. Pozwana nie wiedziała, jakie są zasady rozliczania ajentów MPK i że są stosowane weksle. Gdy D. D. odchodziła na emeryturę punkty ajencyjne dopiero zaczęły się tworzyć.opinie o łódzkich adwokatach


 


Bezspornym było, że od początku 2011 r. między stronami toczyły się rozmowy co do podziału majątku wspólnego. Powód był zainteresowany spłatą do grudnia 2011 r. a pozwana do marca 2012 r. Ostatecznie strony zawarły umowę o treści jak w akcie notarialnym. Z ostrożności pozwanej, gdyby pozwana nie dostała zaliczki, strony zredagowały na wniosek pozwanej sporny akapit w formie w jakiej go zapisano. Powód godził się na przesunięcie terminu gdyby pozwana wystąpiwszy o zaliczkę do (...) i jej nie otrzymała.Służba więzienna ma obowiązek zachowania ładu i porządku w jednostkach. W tym celu w każdym czasie może być przeprowadzona kontrola cel mieszkalnych i osadzonych. Cele kontrolowane są w momencie, kiedy osadzeni w nich nie przebywają. Osadzonego przeszukuje się w chwili, gdy miał kontakt ze światem zewnętrznym - po powrocie z widzenia czy z przepustki. Kontroli podlega ogólnie całe ciało osadzonego. Jeśli funkcjonariusz ma podejrzenie, że osadzony może przenosić coś, np. z celi do celi, również można zlecić przeszukanie. Wszystkie kontrole cel są odnotowywane w książce oddziałowego. Jeżeli funkcjonariusz poweźmie informację, że w celi może się znajdować przedmiot niedozwolony, ma prawo kontrolować cele kilka razy dziennie. Nie zdarzały się sytuacje, żeby cela była kontrolowana więcej niż 2 razy dziennie.


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]