Wytoczenie powództwa po upływie kilkunastu | kluczowegowyrok | e-blogi.pl
kluczowegowyrok
Wytoczenie powództwa po upływie kilkunastu 2018-04-22

 


ranking prawników
Uznał wprawdzie, że trafnie podniósł apelujący, że regulacja ustawowa (art. 698 KC) oraz umowna (§ 6 ust. 3) to dwie odrębne rodzajowo i funkcjonalnie konstrukcje, niemniej nie do zaaprobowania jest pogląd, że regulacja umowna w okolicznościach sprawy nie wyłączyła regulacji ustawowej. Podkreślił, że oczywistym jest, że dopuszczalność rozwiązania umowy dzierżawy w trybie określonym w art. 698 KC nie wymaga zastrzeżenia umownego. Stosownie do dyspozycji art. 3531 KC strony zawierając umowę mogły ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

opinie o dobrych prawnikach
Jak wskazują komentatorzy (M. Pyziak -Szafnicka Komentarz do art. 5 KC) istota problemu nie polega jednak na tym, w jakim postępowaniu art. 5 KC zostaje powołany, lecz na tym, o jaki typ stosunków prawnych chodzi. W wyroku z dnia 22 września 1983 r., sygn. akt SA/Wr 367/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 75. NSA wskazał, że choć art. 5 KC wytycza granice, w jakich osoba uprawniona może czynić użytek z przysługującego jej prawa, to - ze względu na swą przynależność do systemu prawa cywilnego - "klauzula zgodności z zasadami współżycia społecznego nie może być stosowana w ocenie uprawnień lub obowiązków powstających w obszarze normowanym przepisami prawa administracyjnego bądź finansowego, w którym nie występuje jej odpowiednik". ranking najlepszych adwokatow strona

Podniesione natomiast przez skarżącą w uzasadnieniu skargi kasacyjnej kwestie dotyczące "niesprawiedliwych" zasad ustalania składki zdrowotnej od przychodu, obowiązku "podwójnego" jej uiszczania, terminu przedawnienia oraz obawy skarżącej co do możliwości spłaty powstałego zadłużenia pozostają poza przedmiotem postępowania podlegającego kontroli sądowodaminstracynej, które dotyczyło ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie zaś wymiaru czy też pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym kwestie te nie mogą stanowić uzasadnienia zarzutów skargi kasacyjnej. szukam dobrego adwokata


 


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]